اخبار و رویداد

سه شنبه 21 دی 1400

برای اولین بار در کشور صورت گرفت
ترجمه و انتشار کتابچه استاندارد ISO 50004:2020 سیستم‌های مدیریت انرژی در شرکت پالایش نفت تهران
کتابچه استاندارد ISO 50004:2020  سیستم‌های مدیریت انرژی توسط شرکت پالایش نفت تهران ترجمه و منتشر شد.
با حمایت های مدیرعامل و هیئت مدیره و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی جهت نیل به اهداف اصلاح الگوی مصرف، شرکت پالایش نفت تهران اقدام به ترجمه و انتشار ویرایش جدید استاندارد ISO 50004:2020 "راهنمای اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001:2018"  برای اولین بار در کشور نمود.
استانداردISO 50004   جدیدترین مجموعه استانداردهای سیستم مدیریت انرژیISO 50001  است و برای توسعه سیستم مدیریت انرژی می‌باشد. این کتابچه چارچوب کامل و جامعی برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی (EnMS) در سازمان‌ها ارائه می نماید و به سازمان‌ها کمک می کند تا با ایجاد ساختاری نظام‌مند و رویکردی سیستماتیک در مدیریت انرژی خود، ابزاری برای دستیابی به بهبود مستمر در عملکرد انرژی داشته باشند. 
در پیاده‌سازی و اجرای یک سیستم مدیریت انرژی، انتخاب رویکردهای متناسب با نیازها همواره مورد تاکید کارشناسان امر قرار گرفته است.
شرکت پالایش نفت تهران به عنوان عضوی موثر از خانواده بزرگ صنعت نفت کشور و قطب اقتصادی پایتخت در سال‌های اخیر با اجرای پروژه‌های متعدد بهبود کیفیت محصولات خود،گام های بنیادینی در راستای الزامات محیط زیستی و مدیریت بهینه مصرف انرژی در جنوب تهران برداشته است.            پیش از نیز کتابچه استاندارد ISO 50001:2018 در سال 1398 توسط شرکت پالایش نفت تهران ترجمه و منتشر شده بود.