اخبار و رویداد

یکشنبه 27 آذر 1401

برگزاری کارگروه مدیران منابع انسانی شرکت های پالایشی
کارگروه مدیران منابع انسانی شرکت های پالایشی با حضور مدیران، معاونین منابع انسانی شرکت های پالایشی و کارشناسان انجمن کارفرمایی صنعت پالایش به میزبانی شرکت پالایش نفت تهران برگزار شد.
 
در این نشست پیرامون تشکیل کارگروه های تخصصی آموزش و پژوهش و مدیریت دانش، ایثارگران و روابط کار، برنامه ریزی و انتصابات و ترفیعات، پشتیبانی و  امور کارکنان بحث و تبادل نظر شد .
همچنین پیش نویس دستورالعمل انتصابات کارکنان قرارداد مدت موقت ارائه و مقرر شد پس از بررسی اجمالی در کارگروه برنامه ریزی و انتصابات و ترفیعات، نتیجه کارشناسی در جلسه بعدی ارائه گردد.
همسوسازی آیتم های مناسبت های ملی مذهبی به منظور جبران خدمات کارکنان، برنامه ریزی جهت برگزاری جلسه ای باحضور مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره تحت عنوان "میثاق" عمومی با هدف تسریع در اجرای مصوبات کارگروه وایجاد هماهنگی های در خصوص امور مربوط به ایثارگران در کارگروه ایثارگران و روابط کار بررسی و ارائه نتیجه آن در جلسات آتی از مهم ترین مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

کارگروه مدیران منابع انسانی شرکت های پالایشی در جریان این نشست ضمن بررسی "دستورالعمل اعزام نیروی متخصص" در کارگروه امور کارکنان، از دستورالعمل تهیه شده توسط شرکت پالایش نفت لاوان با عنوان دستورالعمل همیاری استفاده و "پیش نویس دستورالعمل مددکاری" در کارگروه ایثارگران و روابط کار را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.