نمایش محصول

بنزین

بنزین

سه شنبه 1 فروردین 1402

بنزین بر اساس عدد اکتان(RON) به دو نوع معمولی و سوپر تقسیم می شود. حداقل عدد اکتان برای بنزین معمولی و سوپر به ترتیب 87 و 95 می باشد. متناسب با فصل های مختلف سال،بنزینی با فشار بخار متغیر تولید می گردد. بنزین به عنوان سوخت موتورهای احتراق داخلی و همچنین در تولیدحلال ها کاربرد دارد. محدوده هیدروکربن های آن C4 - C9 است .