نمایش محصول

گازوئیل

گازوئیل

جمعه 26 شهریور 1400

گازوئیل شامل هیدرو کربن ها در محدوده (C14-C25) با دامنه نقطه جوش 240-380 درجه سانتیگراد می باشد.ترکیبات سازنده گازوئیل، پارافین ها و آروماتیک ها هستند. از مهمترین مصارف گازوئیل به عنوان سوخت موتورهای احتراق دیزل و ژنراتورها و تلمبه های گازوئیلی ، می باشد. از مشخصه های مهم این محصول عدد ستان (Cetane No) بوده که معرف کیفیت بهسوزی آن می باشد.