نمایش محصول

نفت کوره

نفت کوره

سه شنبه 1 فروردین 1402

این محصول از فرآورده های واحد کاهش گرانروی ، بدست آمده و حاوی هیدرو کربنهای C30-C50 می باشد. نفت کوره دارای آروماتیکها ، پارافینیک ها و هیدروکربنهای همراه با آسفالتن ها می باشد. کاربرد آن در تأسیسات بزرگ صنعتی مثل نیروگاههای برق و نیز به عنوان سوخت کوره ها و سوخت کشتیها ، می باشد. مهمترین مشخصه این محصول گرانروی بالای آن می باشد ، بر اساس اختلاف گرانروی ، این محصول به چهار نوع نفت کوره 180 ، 230 ، 280 ، 380 با ویژگیهای خاص خود ، تقسیم می شود