آرشیو فراخوان ها

عنوان فراخوان شماره فراخوان تاریخ شروع تاریخ انقضاء
تامین نیروی انسانی جهت امنیت و حراست از جاده شرقی شرکت پالایش نفت تهران 017/ 1401 /م دوشنبه 26 دی 1401 شنبه 8 بهمن 1401
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات نگهبانی شرکت پالایش نفت تهران 016/ 1401/م دوشنبه 26 دی 1401 شنبه 8 بهمن 1401
تجدید فراخـوان 0180209 /ت ک م ع/ 1873 PARTS FOR UNIFINER PLATFORMER VESSELS 2V-202 مطابق با اسناد مناقصه تجدید فراخـوان 0180209 /ت ک م ع/ 1873 چهارشنبه 21 دی 1401 چهارشنبه 5 بهمن 1401
پاور کاست hi-force تجدید فراخـوان 7700401280 /ت ک م ع/ 1843 چهارشنبه 21 دی 1401 چهارشنبه 5 بهمن 1401
خرید 50.000 لیتر FFFP FOAM فراخـوان 0180288 /ت ک م ع/1892 شنبه 17 دی 1401 چهارشنبه 5 بهمن 1401
خرید 40.000 کیلوگرم DMDS فراخـوان 0180265 /ت ک م ع/1888 شنبه 17 دی 1401 چهارشنبه 5 بهمن 1401
خرید چهار قلم UNDERGROUND CABLE فراخـوان 0180235 /ت ک م ع/1887 شنبه 17 دی 1401 چهارشنبه 5 بهمن 1401
INTERNAL ELEMENT COMPLETE فراخـوان 0180261 /ت ک م ع/ 1890 شنبه 10 دی 1401 چهارشنبه 5 بهمن 1401
خرید کاتالیست تبدیل نوبتی در دمای پایین واحد هیدروژن شمالی و جنوبی V&2V-802 BLTSC فراخـوان 7700401407 /ت ک م ع/ 1894 شنبه 10 دی 1401 چهارشنبه 5 بهمن 1401
خرید پنج قلم رزین کاتیونی فراخـوان 7700401361 /ت ک م ع/1886 شنبه 3 دی 1401 چهارشنبه 21 دی 1401
صفحه 1 از 53