آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
انجام خدمات جاری در مدیریت مالی 005/ 97 /م دوشنبه 22 مرداد 1397 شنبه 3 شهریور 1397
خرید یک دستگاه Handled XRF Analyzer With Accessories 7700497181/ت ک م ع /1363 سه شنبه 6 شهریور 1397 سه شنبه 27 شهریور 1397
انجام خدمات نقاشی دفاتر و ساختمانها 007/ 97 /م شنبه 17 شهریور 1397 سه شنبه 27 شهریور 1397
انجام خدمات ایاب وذهاب کارکنان روزکار ونوبتکار بوسیله اتوبوس و مینی بوس 006/ 97 /م شنبه 17 شهریور 1397 سه شنبه 27 شهریور 1397
تجدید مناقصه انجام خدمات بازسازی سرویس های بهداشتی در سطح پالایشگاه 004/ 97 /م شنبه 17 شهریور 1397 سه شنبه 27 شهریور 1397
خرید تیوب جهت مبدل E-750 واحد ازت جدید 7900797189/ت ک م ع/1377 دوشنبه 26 شهریور 1397 چهارشنبه 18 مهر 1397
خرید پنج قلم کابل 9780076/ت ک م ع/1343 دوشنبه 26 شهریور 1397 شنبه 14 مهر 1397
خرید یک هزار متر کابل مسی با غلاف سربی و زره فولادی 9710020/ت ک م ع/1358 دوشنبه 26 شهریور 1397 شنبه 14 مهر 1397
خرید یک دستگاه HANDLED XRF ANALYZER WITH ACCESSORIES 7700497181/ت ک م ع /1363 سه شنبه 6 شهریور 1397 سه شنبه 27 شهریور 1397
خدمات جاری در مدیریت مالی تجدید مناقصه شماره 97/005/م دوشنبه 26 شهریور 1397 یکشنبه 8 مهر 1397
صفحه 1 از 5