آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
تجدید مناقصه طراحی، خرید و نصب و راه اندازی سیستم برداشت لایه آزاد مواد نفتی از چاه های استحصال بصورت EPC تجدید مناقصه 97/021/م دوشنبه 20 اسفند 1397 دوشنبه 5 فروردین 1398
انجام خدمات تهیه کابل و اجرای عملیات کابل کشی و کنده کاری مسیر کابل جهت موتورهای فن های هوایی EM-102 وEM-304و EM-101 001/ 98 /م چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 شنبه 14 اردیبهشت 1398
طراحی، خرید و اجرای سکوهای بارگیری FUEL OIL و باسکول های بارگیری جدید بصورت EPC 98/002/م چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398
انجام خدمات تهیه کابل و اجرای عملیات کابل کشی و کنده کاری مسیر کابل جهت موتورهای فن های هوایی EM-102 وEM-304و EM-101 001/ 98 /م چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398
تجدید مناقصه تهیه کابل و اجرای عملیات کابل کشی و کنده کاری مسیر کابل جهت موتورهای فن های هوایی EM-102 وEM-304و EM-101 001/ 98/م سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
مناقصه طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم F&G ایستگاه تقلیل فشار 003/ 98/م سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری 98/004/م سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
ساخت به روش مهندسی معکوس دو دستگاه پمپ گازوییل توربین گازی آگهـی فراخـواآگهـی فراخـوان 7700498016/ت ک م ع/1457 چهارشنبه 1 خرداد 1398 شنبه 25 خرداد 1398
LINE PIPE آگهـی فراخـوان 9880066/ت ک م ع/1461 چهارشنبه 1 خرداد 1398 شنبه 25 خرداد 1398
دو دستگاه الکترو موتور تجدید فراخـوان 7700498006/ت ک م ع/1454 پنج شنبه 23 خرداد 1398 شنبه 15 تیر 1398
صفحه 4 از 6