افتخارات

کسب جایگاه پنج ستاره و رتبه اول محیط زیست
کسب جایگاه پنج ستاره و رتبه اول محیط زیست

کسب جایگاه پنج ستاره و رتبه اول محیط زیست

یکشنبه 4 دی 1401

   کسب جایگاه پنج ستاره و رتبه اول محیط زیست در بین شرکت های پالایشی کشور در سال 1400