مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 خرید انواع FITTINGS MONEL آگهـی فراخوان 0021397215/ت ک م ع/1426 1397/11/11 1397/12/4
2 خرید کاتالیست واحد TGT گوگرد¬سازی آگهـی تجدید فراخوان 7700497166/ ت ک م ع/1350 1397/11/13 1397/12/4
3 ساخت 5 دستگاه COMPLETE TUBE BUNDLE E-434 آگهـی فراخوان 9920397412/ت ک م ع/1431 1397/11/21 1397/12/11
4 خرید 230 عدد HOPPECKE BATTERY مربوط به UPS آگهـی فراخوان 7700497404/ت ک م ع/1433 1397/11/23 1397/12/11
5 دوازده دستگاه بازوی بارگیری نفت کوره و پله های دسترسی به هریک آگهـی تجدید فراخـوان 7700497363/ت ک م ع/1418 1397/11/23 1397/12/11
6 خرید یک دستگاه موتور ستان آگهـی فراخـوان 7700497372/ت ک م ع/1421 1397/11/23 1397/12/11
7 دستگاه تست شیرآلات آگهـی فراخـوان 7700497388/ت ک م ع/1434 1397/11/23 1397/12/11
8 خرید دستگاه تنفسی SCBA و تجهیزات آگهـی تجدید فراخوان 7700496386/ت ک م ع /1311 1397/11/27 1397/12/18
9 تجدید مناقصه تعمیر و بازسازی دو دستگاه حوضچه کاستیک 97/018/م 1397/12/1 1397/12/12
10 خرید 8 قلم الکتروموتور آگهـی فراخوان 7700497406/ت ک م ع/1435 1397/12/2 1397/12/25