فراخوان های در حال برگزاری

شماره عنوان فراخوان شماره فراخوان تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 COMPLETE TUBE BUNDLE FOR 2E-115C تجدید فراخـوان 7900701367 /ت ک م ع/ 1882 1401/10/26 1401/11/19
2 خرید یک عدد دوربین لیزر اسکن همراه با تجهیزات تجدید فراخـوان 7700401350 /ت ک م ع/1878 1401/10/26 1401/11/12
3 TUBE BUNDLE FOR HUDSON HEAT EXCHANGER تجدید فراخـوان 0180216 /ت ک م ع/ 1871 1401/10/26 1401/11/19
4 تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات جانبی به اداره بازرگانی و عملیات کالا و انبارها 018/ 1401 /م 1401/10/28 1401/11/10
5 خرید ده عدد 9200 NETWORK SWICH فراخـوان 7700401448 /ت ک م ع/1903 1401/11/4 1401/11/19
6 خرید سی عدد دستگاه تنفسی SCB تجدید فراخـوان 7700400527 /ت ک م ع/1792 1401/11/4 1401/11/19
7 خرید SHELL & TUBE HEAT Exchanger همراه قطعات یدکی دو ساله تجدید فراخـوان 7700400235/ت ک م ع/1726 1401/11/4 1401/11/25
8 خرید 15.000 متر Copper Wire تجدید فراخـوان 0180115 /ت ک م ع/1849 1401/11/4 1401/11/25
9 خرید psv فراخـوان 7700400082 /ت ک م ع/1905 1401/11/5 1401/11/26
10 خرید هشتاد هزار کیلوگرم SEPACORR فراخـوان 0180267 /ت ک م ع/1889 1401/11/6 1401/11/19