مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 خرید ماده شیمیایی Anti-Fouling درج آگهـی فراخوان 9710010/ت ک م ع/1399 1397/9/1 1397/9/24
2 ساخت یک دستگاه Tube Bundle شمارة E-750 واحد ازت سازی پالایشگاه جنوبی آگهـی فراخوان 7900797310/ت ک م ع/1400 1397/9/13 1397/10/1
3 شیر چهار طرفه تجدید فراخـوان 7700496441/ت ک م ع/1320 1397/9/17 1397/10/5