مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 خرید یک دستگاه پکیج کامل آگهـی تجدید فراخوان 7700497071/ت ک م ع/1339 1398/2/2 1398/3/18
2 خرید مادّة شیمیایی بازدارندة خوردگی و رسوبزدای سیستم¬های آب خنک کنندة گردشی مدار باز آگهـی فراخوان 9780444/ت ک م ع/1453 1398/2/18 1398/3/11
3 خرید 6000 دست لباس گرم آگهـی فراخوان 9880020/ت ک م ع/1452 1398/2/18 1398/3/11
4 خرید قطعات یدکی دستگاه ANALYZER YOKOGAWA GC1000 آگهـی فراخـوان 7700498007/ت ک م ع/1455 1398/2/22 1398/3/11
5 دوازده قلم قطعات یدکیBORNEMANN GMBH SCREW PUMP آگهـی فراخـوان 7700497335/ت ک م ع/1404 1398/2/22 1398/3/11
6 ده قلم سرامیک فایبر آگهـی فراخـوان 9819097497/ت ک م ع/1446 1398/2/22 1398/3/11
7 خرید دو دستگاه الکترو موتور آگهـی تجدید فراخـوان 7700496107/ت ک م ع/1284 1398/2/22 1398/3/11
8 خرید مادّة شیمیایی بازدارندة خوردگی و رسوبزدای سیستم¬های آب خنک کنندة گردشی مدار باز آگهـی فراخوان 9780444/ت ک م ع/1453 1398/2/19 1398/3/11
9 خرید 6000 دست لباس گرم آگهـی فراخوان 9880020/ت ک م ع/1452 1398/2/19 1398/3/11
10 دو دستگاه الکترو موتور آگهـی فراخـوان 7700498006/ت ک م ع/1454 1398/2/22 1398/3/11
11 پنج دستگاه الکترو موتور 7700498013/ت ک م ع/1456 1398/2/22 1398/3/11
12 ساخت و نصب پنجره UPVC جهت ساختمان های پالایشگاه آگهـی فراخوان 9800078/ت ک م ع/1459 1398/2/24 1398/3/13
13 خرید دستگاه تنفسی SCBA و تجهیزات آگهـی تجدید فراخوان 7700496386/ت ک م ع /1311 1398/2/24 1398/3/13
14 خرید40.000 کیلوگرم CERAMIC BALL 3/4" آگهـی فراخوان 9880056/ت ک م ع/1458 1398/2/24 1398/3/13
15 تجدید مناقصه تهیه کابل و اجرای عملیات کابل کشی و کنده کاری مسیر کابل جهت موتورهای فن های هوایی EM-102 وEM-304و EM-101 001/ 98/م 1398/2/31 1398/3/11
16 مناقصه طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم F&G ایستگاه تقلیل فشار 003/ 98/م 1398/2/31 1398/3/11
17 تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری 98/004/م 1398/2/31 1398/3/11
18 UPGRADING OF ABB DCS MONITORING SOFTWARE آگهـی فراخـوان 9400281/ت ک م ع/1460 1398/3/1 1398/3/25
19 ساخت به روش مهندسی معکوس دو دستگاه پمپ گازوییل توربین گازی آگهـی فراخـواآگهـی فراخـوان 7700498016/ت ک م ع/1457 1398/3/1 1398/3/25
20 LINE PIPE آگهـی فراخـوان 9880066/ت ک م ع/1461 1398/3/1 1398/3/25