مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 خرید ماده شیمیایی افزودنی تست فیلتراسیون نفت گاز آگهـی فراخوان 9610079/ت ک م ع /1335 1397/7/8 1397/8/12
2 خرید کاتالیست پلت فرمر برای واحد تبدیل کاتالیستی فراخوان 7700497220/ت ک م ع/1381 1397/7/15 1397/8/5
3 Foot Valve 1500 Bar مربوط به پدال Lance دستگاه جت زنی فراخـوان7700497240/ت ک م ع/1383 1397/7/16 1397/8/5
4 موتور جوش دیزلی پرتابل تجدید فراخـوان7700497155/ت ک م ع/1364 1397/7/16 1397/8/5
5 طراحی و ساخت گیربکس جهت برج خنک کننده تجدید فراخـوان7900797108/ت ک م ع/1366 1397/7/22 1397/8/9
6 خرید سه دستگاه الکترو موتور تجدید فراخـوان7700497131/ت ک م ع/1359 1397/7/22 1397/8/9
7 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER فراخـوان7700497254/ت ک م ع/1386 1397/7/25 1397/8/15