محصولات شرکت فرآورده های اصلی

سه شنبه 1 فروردین 1402

گاز مایع مخلوطی از هیدرو کربنهای سبک عمدتاً C3 و C4 می باشدکه تحت فشار به صورت مایع نگهداری می شود. متناسب با فصل های...

سه شنبه 1 فروردین 1402

بنزین بر اساس عدد اکتان(RON) به دو نوع معمولی و سوپر تقسیم می شود. حداقل عدد اکتان برای بنزین معمولی و سوپر به ترتیب ...

سه شنبه 1 فروردین 1402

نفت سفید شامل هیدروکربن ها در محدوده C9-C16 با دامنه نقطه جوش 250-170 درجه سانتیگراد می باشد. ترکیبات سازنده نفت سفید...

سه شنبه 1 فروردین 1402

گازوئیل شامل هیدرو کربن ها در محدوده (C14-C25) با دامنه نقطه جوش 240-380 درجه سانتیگراد می باشد.ترکیبات سازنده گازوئی...

سه شنبه 1 فروردین 1402

این محصول از فرآورده های واحد کاهش گرانروی ، بدست آمده و حاوی هیدرو کربنهای C30-C50 می باشد. نفت کوره دارای آروماتیکه...

سه شنبه 1 فروردین 1402

سوخت های هوایی به دو دسته تقسیم می شود : سوخت هوایی سنگین ATK (Aviation Turbine Kerosene) و سوخت هوایی سبک JP4 (Aviat...