نمایش محصول

نفت سفید

نفت سفید

سه شنبه 1 فروردین 1402

نفت سفید شامل هیدروکربن ها در محدوده C9-C16 با دامنه نقطه جوش 250-170 درجه سانتیگراد می باشد. ترکیبات سازنده نفت سفید پارافین ها، نفتن ها و آروماتیک ها هستند. از مهمترین مصارف نفت سفید به عنوان سوخت هواپیماهای جت است. از دیگر کاربردهای آن در تهیه پودرهای شوینده و حشره کش ها و نیز جهت روشنایی و گرما که از آن بعنوان نفت چراغ یاد می شود، می باشد.