افتخارات

کسب تندیس طلایی مسئولیت اجتماعی
کسب تندیس طلایی مسئولیت اجتماعی

کسب تندیس طلایی مسئولیت اجتماعی

یکشنبه 4 دی 1401

   کسب تندیس طلایی مسئولیت اجتماعی در چهارمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی با رویکرد تکریم از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور  در سال 1400