افتخارات

معرفی شرکت به عنوان برترین شرکت کشور در یازدهمین دوره جایزه مدیریت سبز
معرفی شرکت به عنوان برترین شرکت کشور در یازدهمین دوره جایزه مدیریت سبز

معرفی شرکت به عنوان برترین شرکت کشور در یازدهمین دوره جایزه مدیریت سبز

یکشنبه 4 دی 1401

معرفی شرکت به عنوان برترین شرکت کشور در یازدهمین دوره جایزه مدیریت سبز با دریافت جایزه سطح دو مدیریت در سال 1395