آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
خرید یک دستگاه پکیج کامل آگهـی تجدید فراخوان 7700497071/ت ک م ع/1339 دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 شنبه 18 خرداد 1398
انجام خدمات تهیه کابل و اجرای عملیات کابل کشی و کنده کاری مسیر کابل جهت موتورهای فن های هوایی EM-102 وEM-304و EM-101 001/ 98 /م چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398
خرید 6000 دست لباسکار یکسره آگهـی فراخوان 9880019/ت ک م ع/1449 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 چهارشنبه 1 خرداد 1398
خرید دو قلم BROOKS ROTAMETER COMPLETE WITH VALVE آگهـی تجدید فراخوان 9780379/ت ک م ع/1439 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 چهارشنبه 1 خرداد 1398
خرید مادّة شیمیایی بازدارندة خوردگی و رسوبزدای سیستم¬های آب خنک کنندة گردشی مدار باز آگهـی فراخوان 9780444/ت ک م ع/1453 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
خرید 6000 دست لباس گرم آگهـی فراخوان 9880020/ت ک م ع/1452 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
خرید قطعات یدکی دستگاه ANALYZER YOKOGAWA GC1000 آگهـی فراخـوان 7700498007/ت ک م ع/1455 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
دوازده قلم قطعات یدکیBORNEMANN GMBH SCREW PUMP آگهـی فراخـوان 7700497335/ت ک م ع/1404 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
ده قلم سرامیک فایبر آگهـی فراخـوان 9819097497/ت ک م ع/1446 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
خرید دو دستگاه الکترو موتور آگهـی تجدید فراخـوان 7700496107/ت ک م ع/1284 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
صفحه 5 از 6