آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
تجدید مناقصه طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم F&G ایستگاه تقلیل فشار 003/ 98 /م دوشنبه 7 مرداد 1398 پنج شنبه 17 مرداد 1398
ساخت U-TUBE - E-253 A/B , 2E-617 9780290 /ت ک م ع/1479 شنبه 12 مرداد 1398 چهارشنبه 30 مرداد 1398
صفحه 0 از 6