آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
UPGRADING OF ABB DCS MONITORING SOFTWARE آگهـی فراخـوان 9400281/ت ک م ع/1460 چهارشنبه 1 خرداد 1398 شنبه 25 خرداد 1398
ساخت به روش مهندسی معکوس دو دستگاه پمپ گازوییل توربین گازی آگهـی فراخـواآگهـی فراخـوان 7700498016/ت ک م ع/1457 چهارشنبه 1 خرداد 1398 شنبه 25 خرداد 1398
LINE PIPE آگهـی فراخـوان 9880066/ت ک م ع/1461 چهارشنبه 1 خرداد 1398 شنبه 25 خرداد 1398
صفحه 0 از 6