آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
خرید مادّة شیمیایی بازدارندة خوردگی و رسوبزدای سیستم¬های آب خنک کنندة گردشی مدار باز آگهـی فراخوان 9780444/ت ک م ع/1453 پنج شنبه 19 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
خرید 6000 دست لباس گرم آگهـی فراخوان 9880020/ت ک م ع/1452 پنج شنبه 19 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
دو دستگاه الکترو موتور آگهـی فراخـوان 7700498006/ت ک م ع/1454 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
پنج دستگاه الکترو موتور 7700498013/ت ک م ع/1456 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
ساخت و نصب پنجره UPVC جهت ساختمان های پالایشگاه آگهـی فراخوان 9800078/ت ک م ع/1459 سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 دوشنبه 13 خرداد 1398
خرید دستگاه تنفسی SCBA و تجهیزات آگهـی تجدید فراخوان 7700496386/ت ک م ع /1311 سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 دوشنبه 13 خرداد 1398
خرید40.000 کیلوگرم CERAMIC BALL 3/4" آگهـی فراخوان 9880056/ت ک م ع/1458 سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 دوشنبه 13 خرداد 1398
تجدید مناقصه تهیه کابل و اجرای عملیات کابل کشی و کنده کاری مسیر کابل جهت موتورهای فن های هوایی EM-102 وEM-304و EM-101 001/ 98/م سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
مناقصه طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم F&G ایستگاه تقلیل فشار 003/ 98/م سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری 98/004/م سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 شنبه 11 خرداد 1398
صفحه 6 از 6